VNITŘNÍ ŘÁD ORDINACE

Zde je ke stažení vnitřní řád ordinace (formát doc)

Zde je ke stažení vnitřní řád ordinace (formát pdf)

VNITŘNÍ  ŘÁD ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Každý pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Pacient a jeho doprovod jsou povinni se chovat slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny a chovat se ohleduplně k ostatním klientům. Za bezpečnost dětí zodpovídá jejich doprovod. V celém prostoru zdravotnického zařízení včetně zahrádky a dvorku je zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit. Do prostor zdravotnického zařízení včetně zahrádky není dovolen vstup se zvířaty. Návštěvníkům není dovoleno vstupovat na schodiště a do 1. patra, tyto prostory nejsou součástí zdravotnické zařízení.

Poskytovaná zdravotní péče

Poskytujeme preventivní a léčebnou péči pro děti od narození do 19 let. Dodržujeme zásady medicíny založené na důkazech s využitím metod rychlé diagnostiky přímo v ordinaci. Provádíme pravidelné i volitelného očkování dle platné legislativy a dbáme na dodržení správné metodiky očkování.  

Registrace k praktickému lékaři pro děti a dorost

V ordinaci se může zaregistrovat pacient mladší 19 let, a jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace u jiného lékaře. V případě nezletilých pacientů žádají o registraci jeho zákonní zástupci. Rodiče novorozence žádají o jeho registraci před očekávaným narozením a oznámí lékaři propuštění z porodnice v den propuštění nebo nejdéle následující pracovní den.

O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu, jehož kopii předá pacientovi.

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům.   Ostatním neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v ordinačních hodinách pro nemocné v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný.

Ordinační a provozní doba

Ordinační a provozní doba, dovolené a zástupy jsou zveřejňovány u vstupu do ordinace a na webových stránkách www.bronska.cz.  Na webových stránkách ordinace je možné se přihlásit k odběru aktualit a dostávat tyto informace automaticky do emailu.

Vstup do prostor zdravotnického zařízení je možný 5 minut před zahájením provozu.

Příjem pacientů k ošetření končí 15 minut před skončením ordinační doby.

Ordinační doba je rozdělena na hodiny pro nemocné a pro zdravé děti (poradny pro kojence, preventivní prohlídky, očkování, vyšetření na posudky). V hodinách pro zdravé, není možné ošetření nemocných bez předchozí domluvy s lékařem či sestrou.

Objednání na vyšetření

Doporučujeme pacientům se na vyšetření i v nemoci objednávat, telefonicky nebo osobně. Objednaní pacienti mají přednost.  Emailem není možno se objednávat na akutní vyšetření, pouze na preventivní prohlídky či očkování.

Do poradny pro kojence, na preventivní prohlídky a na pravidelná očkování objednává pacienty zdravotní sestra osobně při předchozí návštěvě ordinace nebo telefonicky.

Objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, se předem telefonicky nebo osobně omluví, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

Pořadí vyšetření

Objednaní pacienti mají přednost a jsou zváni do ordinace pokud možno v čase, na který byli objednáni. Neobjednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v pořadí dle příchodu. Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat.  Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny a zjišťuje stav potíží pacientů. Pořadí pacientů určuje lékař.

Čekání na vyšetření

Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby.  Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny včetně hraček. Při odchodu z čekárny uklidí použité hračky, pastelky, časopisy či knihy.

Telefonické konzultace a informace na výsledky

Telefonické konzultace – denně kromě středy 12.30- 13 hodin

Informace na výsledky – denně středy 12.30- 13 hodin, dle domluvy také možno sdělovat mailem na vyžádání.

Konzultace při akutním onemocnění – pouze v hodinách pro nemocné. V době preventivních prohlídek a poraden pro kojence prosíme, nevolejte. Pokud se nemůžete dovolat, pracujeme, zkoušejte to opakovaně.

Vyšetření

Na výzvu zdravotní sestry vstupují pacienti nejprve do pracovny sestry, kde nahlásí případnou změnu kontaktních údajů či pojišťovny, předají donesený materiál na vyšetření, případně žádosti o posudky či jiné dokumenty. Zde se také provádí měření a vážení při preventivních prohlídkách.

Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy.

Nezletilý pacient mladší 15let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce (výjimku tvoří neodkladná péče). Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho písemným souhlasem (formulář souhlasu je k dispozici)

Odběry

Odběry krve nebo jiného biologického materiálu (výtěry, moč) mohou být  provedeny přímo v ordinaci dle doporučení lékaře  nebo v odběrovém místě spolupracující laboratoře Sylab. Seznam odběrových míst je k dispozici na www.synlab.cz, kde je také provozní doba odběrového místa. Odebrané vzorky z ordinace odváží svozová služba denně.

Oznamování změn

Pacient nebo jeho zákonný zástupce oznámí do 8 dnů svému registrujícímu lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu bydliště a telefonního čísla, emailové adresy, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem zdravotnického zařízení.  Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby. Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři pro děti a dorost či praktickému lékaři pro dospělé, dosavadní registrující lékař odešle novému lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Úhrada služeb

V ordinaci poskytujeme kromě standardní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i nadstandardní péči a vyšetření, která nejsou z tohoto systému hrazena. Ceník těchto výkonů je vyvěšen v čekárně.

Důsledky porušení vnitřního řádu

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.

Tento vnitřní řád je platný od 1.1 2017

Poslední aktualizace ke dni 2. 1. 2018.                                            MUDr. Eva Bronská